Dramatisk overstyring av folket

Dramatisk overstyring av folket

kategori: frihet

Vinneren tar alt i falsk demokrati

Vi styres gjennom vedtak fattet av en liten gruppe med ukjente mennesker med makt, og deres vedtak kan styres og manipuleres gjennom mange mekanismer dersom de har fordeler av det.

Ikke stem ved noe valg for "demokratiet" er et styrt skuespill , og et uformelt nettverk personer som utgjør en maktgruppe bestemmer alt i samfunnet.

Les mer: Selvbestemmelse gir frihet.

Liten gruppe mennesker styrer alt

De fleste land har et slikt styresett basert på at en liten gruppe med makt bestemmer alt, og det de bestemmer tjener bare deres egne langsiktige økonomiske og maktforsterkende interesser. Demokratisk teori er uinteressant, for det har aldri vært noe "demokrati" noe sted.

Maktutøvelsens utfoldelse er kontinuerlig

Valgenes resultat spiller ingen rolle, partier og personer på det nivået er uten interesse,. Maktutfoldelsen er slik at den enkelte er satt til side og bare kan registrere hva som skjer. Den eneste årsaken til at det arrangeres valg er at vi skal tro at vi er med på å bestemme.

Occupy Wall street hadde sin metode: Konsensus.

Et slikt system skaper spenninger i befolkningen

Når valgdeltakelsen ligger på 60-80% blir landet tilsynelatende styrt av et "flertall" på ned mot 30%, men det er en ren illusjon for gruppen med makt styrer alltid uten avbrudd. Over tid skaper dette store spenninger i samfunnet da noen få bestemmer, og resten blir pådyttet ting de ikke har vært med å bestemme eller ønsker.

Partiene lever sine egne liv som lukkede institusjoner

I partiene har man intern rekruttering isolert fra alt som foregår. Det spiller ingen rolle, for styringen gjennomføres i praksis av en gruppe mennesker som gjør hva de vil.

nytt_norge_makt_gruppe Barn bestemmer ingenting nå, og det gjør dem usikre og de utvikler seg sent. Lær dem rådslagning og konsensus så snart de kan ta i mot det.

Bedre løsninger finnes

Alternative løsninger er direkte demokrati for sak til sak, nedbygging av omfanget av politisk styring, administrative løsninger ledet av fellesskapet og konsensusprosesser.

Konsensus er basert på felles visdom, og fungerer slik at hvis man ikke kan oppnå enighet fortsetter prosessen til enighet er oppnådd. Uten enighet blir vedtak holdt tilbake. En slik løsning viser respekt for alle og går dypere inn i sakene enn det som er vanlig i "flertalls-systemer".

Rådslaging som metode: Alle er med og involvert eller ingenting skjer. Begynn med barna og la dem ta det med seg inn i voksenlivet.

Linker

Rådslagning som grunnmetode er begynnelsen.

Les mer: Hvordan man kan bli sin egen herre gjennom positive valg.

Les mer: Du er fri grunnloven fra 1814 fører maktkamp og illusjon videre.

Les også: