Artikler > Økonomi

Velstand og rikdom for alle er mulig - teori svak - praksis elendig

Av Einar Eldøy 28.3.2024

TRO OG HÅP: Det er mulig å gjøre alle i et samfunn velstående, til og med rike

La oss se på hvordan allmenn velstandsutvikling kan være mulig, og hvilke teknikker som kan brukes. Kanskje er deflasjon - stadig økende pengeverdi - en aktuell metode som kan føre oss fram til rikdom.

Tanken om å gjøre alle i et samfunn velstående eller til og med rike er en interessant og ambisiøs målsetning. Mens det kan være utfordrende å oppnå fullstendig økonomisk likhet eller rikdom for alle, er det visse tilnærminger og prinsipper som kan bidra til å forbedre levestandarden for befolkningen generelt.

Her er noen faktorer og teknikker som kan spille en rolle for allmenn velstandsutvikling

 • Økonomisk vekst og produktivitet: En økning i økonomisk aktivitet og produktivitet kan bidra til høyere inntekter og velstand for samfunnet som helhet. Investeringer i infrastruktur, utdanning, forskning og teknologi kan hjelpe økonomien til å vokse.

 • Utdanning og opplæring: En viktig faktor for økonomisk velstand er tilgang til god utdanning og opplæring. Kunnskap og ferdigheter som kan hjelpe folk med å få bedre jobber og høyere inntekter, er avgjørende.

 • Inkluderende økonomisk politikk: Politiske tiltak som fremmer inkludering og reduserer økonomisk ulikhet, som tilgang til helsetjenester, trygdeordninger, rimelige boliger og støtte til sårbare grupper, kan bidra til å jevne ut forskjellene.

 • Fokus på entreprenørskap: Å støtte entreprenørskap og nyskapning kan bidra til økonomisk vekst og skape nye jobbmuligheter. Dette kan hjelpe samfunnet med å generere mer velstand.

 • Teknologisk utvikling: Ny teknologi kan øke produktiviteten og effektiviteten i økonomien, skape nye industrier og jobber. Dette kan også bidra til økt inntjening og velstand.

 • Bærekraftig utvikling: Å fokusere på bærekraftig utvikling kan sikre at ressursene blir forvaltet på en måte som sikrer økonomisk velstand for dagens befolkning uten å kompromittere fremtidige generasjoners muligheter.

Deflasjon og redusert etterspørsel på vei mot bærekraftig forbruk

Når det gjelder deflasjon, er dette et økonomisk begrep som refererer til en generell nedgang i prisnivået for varer og tjenester over tid. Mens det kan virke gunstig for forbrukere på kort sikt (fordi de kan kjøpe mer for mindre), kan deflasjon også føre til uønskede økonomiske konsekvenser. Blant annet kan det føre til lavere forbruk, investeringer og produksjon da folk og bedrifter venter på lavere priser i fremtiden. Dette kan resultere i lavere etterspørsel og økonomisk nedgang.

Å bruke deflasjon som en aktiv strategi for å oppnå økonomisk velstand eller rikdom er derfor sjelden anbefalt. Moderat inflasjon er vanligvis mer ønskelig for å opprettholde sunn økonomisk vekst. Inflasjon gir incentiver for folk og bedrifter til å investere og bruke penger, og det gir sentralbankene muligheten til å regulere økonomien ved å justere renten.

Ny kompleks utfordring for et samfunn

Å oppnå økonomisk velstand og til og med rikdom for alle i et samfunn er en kompleks utfordring som involverer en kombinasjon av faktorer og tiltak. Det krever en balansert tilnærming som tar hensyn til både økonomisk vekst, rettferdighet, sosial inkludering og bærekraft. Dette er imidlertid tradisjonell tenking som ikke har ført til rikdom noe sted. Vi kan ikke basere oss på vekst for all tid, for en gang må det være tilstrekkelig for alle.

Den tradisjonelle økonomiske tenkningen og vekstmodellen har ikke nødvendigvis ført til jevn økonomisk velstand for alle samfunn. Det er viktig å erkjenne at økonomisk utvikling og vekst ikke alltid automatisk blir til bedre livskvalitet og likhet for alle medlemmer av samfunnet. Noen har pekt på begrensningene ved den ubegrensede vekstmodellen, spesielt når det kommer til miljømessige konsekvenser og økende økonomisk ulikhet.

Vi har evigvarende uavsluttede debatter om økonomi

Ideen om å sikre tilstrekkelig rikdom for alle uten å avhenge av evigvarende økonomisk vekst er en del av en bredere debatt om alternativ økonomisk tenkning og bærekraftig utvikling. Noen alternative konsepter og tilnærminger inkluderer:

 • Bærekraftig utvikling: Dette fokuserer på å tilfredsstille dagens behov uten å kompromittere fremtidige generasjoners muligheter. Bærekraftig utvikling tar hensyn til økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft.

 • Degrowth (avvekst): Dette er en filosofi som argumenterer for en bevisst reduksjon av økonomisk aktivitet og konsum for å oppnå miljømessig og sosial bærekraft. Ideen er å flytte bort fra en stadig voksende økonomi og heller fokusere på å forbedre livskvaliteten, redusere ulikhet og beskytte miljøet.

 • Ulikhetsreduksjon: I stedet for å fokusere utelukkende på økonomisk vekst, kan samfunn legge mer vekt på å redusere økonomisk ulikhet gjennom politikk som progressiv beskatning, sosiale programmer og økonomiske reformer som fordeler ressursene mer jevnt.

 • Grønn økonomi: Dette er en tilnærming som søker å integrere miljømessig bærekraft og økonomisk utvikling. Det innebærer å investere i sektorer som fornybar energi, resirkulering og bærekraftig landbruk.

 • Universell grunninntekt: Dette konseptet innebærer at alle borgere mottar en fast sum penger jevnlig, uavhengig av inntekt eller arbeidsstatus. Dette kan bidra til å sikre en grunnleggende levestandard for alle.

Det er viktig å merke seg at disse konseptene ikke nødvendigvis utelukker økonomisk vekst, men heller søker å balansere vekst med andre viktige mål, som bærekraft, likhet og livskvalitet. Diskusjonen om hvordan man best kan oppnå økonomisk velstand og rikdom for alle er fortsatt pågående, og ulike samfunn kan finne ulike veier som passer deres verdier, behov og utfordringer.

Kanskje økonomisk interaksjon i et samfunn finner sin egen vei. Kompleksiteten er for stor til at vi kan styre økonomien i detalj. Inngripende økonomisk styring og tiltak kan også redusere vår frihet.

Photo by Lukáš Vaňátko