Artikler > Økonomi

Svikt ikke de gamle: Pensjon er en samfunns/generasjons-kontrakt

Av Einar Eldøy 15.12.2023

I NORGE BETALER DE UNGE FOR DE GAMLES PENSJON

Dette inngår i samfunns/generasjonskontrakten. Samfunnskontrakten er langsiktig varig trygg og må kommuniseres til alle aldersgrupper og generasjoner. Den er et fundament i det norske samfunn. Skal den endres må det sies tydelig fra om. Vi snakker om tidsrammer på over 40 år som nå er vanlig opptjeningstid for pensjon.

Vi ser nå begynnelsen på en politisk svikt og løftebrudd om pensjon og andre ordninger for eldre.

Aldersgrenser endres på kort varsel, ministeren sier pensjonistene må greie seg selv, ta større ansvar for seg selv og forespeiler en skatteøkning. Ideen om en omfordeling av pensjonsmidler - opptjeningsregler med tilbakevirkende kraft - gjør pensjon utrygg nå.

Skal den nåværende ordning bygges ned må det etableres ordninger slik at det er mulig å spare til egen pensjon med rimelighet. Det har vi hatt før.

Pensjon er ikke et velferdsgode. Det er en opptjent rettighet med forutsetninger.

I sitt yrkesaktive liv betaler alle trygdeavgift som skal dekke tidens pensjonisters utbetalinger fra trygden.

Norges ordning uten fondering er spesiell og svak, og vil lett bli utsatt for kutt når tidene blir stramme. Det er et løftebrudd. Oljefondet er satt av for å greie framtidige pensjonsforpliktelser, og penger kan hentes her.

Politikere uten klar politikk er trist

Politikerne, eksempelvis nåværende statsminister Støre er begynt å kalle pensjon et velferdsgode. Pensjon er spesiell, det er en avtalt ytelse med klare regler. Å kutte pensjonistenes ytelser er et alvorlig brudd på en avtale med samfunnet, en generasjonsavtale. Det er også et problem at dagens lønnstakere har mistet garantiene mange av dagens pensjonister har.

Det er nå sådd tvil om samfunnskontraktene fremdeles gjelder. Vi betaler skatt for å få avtalte ytelser, og så klippes ytelsene fra staten. Vær våken nå, følg med politikerne og byråkratene for de har problemer med å få sakene sine til å gå i hop. Dette skjer utrolig nok i en tid der staten inntekter blåses opp med fantastiske summer.

Samfunnskontrakten er også en generasjonskontrakt der generasjonene jobber etter tur og for hverandre gjennom hele livsløpet. Det er nå sådd tvil om utviklingen

Dette handler mest om pensjonistene, men det er flere emner som nå kommer. Vårt stadig reduserte helsevesen er et annet område med negativ utvikling.

Jeg klipper fra Senior Norge ukebrev uke 15/2022:

Norske pensjonister må kunne stole på velferden når de trenger den som mest

Norges pensjonister har bygget landet og fortjener en trygg alderdom. De har arbeidet og betalt skatt og bidratt til å utvikle et samfunn som skal sørge for at alle har en trygg tilværelse. Men kan vi stole på at vi får hjelp når vi trenger det som mest?

Fastlegeordningløftet må oppfylles

Vi erfarer at det i dag er 150 000 mennesker som ikke står på en fastleges pasientliste. Alle har rett til fastlege. Kommunene sliter med ubesatte stillinger som sykepleiere både i hjemmesykepleien og i sykehjemmene. Det mangler sykehjemsplasser og spesielt tilrettelagte sykehjem for demente.

Eldreomsorgen gis tilstrekkelige ressurser

Med økende antall eldre gamle er det nødvendig at eldreomsorgen gis tilstrekkelige ressurser og at arbeidsmiljøet for de som arbeider i eldreomsorgen bedres slik at leger, sykepleiere og alle andre som gjør en stor innsats i eldreomsorgen orker å fortsette i sine stillinger.

Samhandlingsreformen må fullføres

Samhandlingsreformen hadde gode intensjoner, men det viser seg at samhandlingen ikke er slik den var forutsatt å være. Riksrevisjonen har påtalt store mangler, og mange kommuner har ennå ikke greid å bygge ut sin kapasitet på sykehjemmene slik at de kan ta imot pasienter som er ferdigbehandlet på sykehusene.

Minn politikerne på samfunnskontrakten

Neste høst er det igjen kommunevalg. Det er viktig at vi alle passer på at politikerne ikke glemmer at vi har en samfunnskontrakt. Den betyr at vi arbeider og betaler skatt når vi er yrkesaktive og så lenge vi har inntekter mot at vi blant annet er sikret en verdig alderdom!

Link

Senior Norge

Agenda: Den langsomme følelsen av trygghet

Photo by Nashua Volquez-Young