Artikler > Natur

Trær er maskiner som fjerner karbon fra lufta - gir liv

Av Einar Eldøy 16.11.2022

Teknikken finnes allerede vi må bruke den mer: la trær i mengder vokse

Menneskets historie er historien om trefelling i stor skala, hele kontinenter er tømt for skog og vi har ikke skjønt at det er helt feil før ganske nylig. Trær omdanner karbondioksid raskt til surstoff for trærnes fotosyntese prosesser, og selvsagt mest i store friske trær. Ta med at oksygenet i atmosfæren kommer fra vannet på Jorda.

Trær er naturlige karbonslukere fordi de trenger det for å vokse, og det er sterkt ønskelig med flere trær. En gammel styvet eik kan være symbolet for dagens skoger, og det burde vært mange flere eiker, bjørker, bøker, almer og flere enn vi har nå. Planter trives med mye karbondioksid, og produserer oksygen til de interne fotosyntesene i treet og næring til jorda når de får det.

Hvert år råtner millioner av kubikkmeter trær på rot her i landet. Råtnende trær slipper naturlig lagret CO2 tilbake tili kretsløpet. Dette er fornybar energi som går til spille. Hold orden på skogen så den ikke råtner eller gror igjen. Ved til brensel er fornybar energi. Lukket hogst eller plukkhogst er fint.

Menneskenes bedriftsøkonomi styrer skogene

For lenge siden ble barskog innført for å øke produksjonen av trevirke. Norsk skog ble da barskog, og lauvskogen ble nesten helt borte. Dette har ført til reduksjon i karbonopptaket som kunne vært større med løvskog, det har minsket biomangfoldet og redusert veksten av mange slags planter under de mange lyse løvkronene vi hadde og kan få igjen.

Barskog er nå nesten bare virkeskog som i økende grad er basert på flatehugst. Slik ung skog gir dårlig karbonopptak, men gir skogeierne raske penger. Vår urskog som er svært gammel skog med sine gode egenskaper er i ferd med å forsvinne i vår totaløkonomiske verden. Så derfor: plant løvtrær og la dem vokse lenge, og fell dem når de er modne for det.

Skogens trær er maskiner som jobber for en god Jord og lager surstoff til mennesker og dyr

Tenk deg en maskin som som bruker solenergi for å fjerne karbon fra lufta, skaper oksygen til treets fotosyntese-prosesser, og gjør treet til et vakkert, sterkt, naturlig og bærekraftig byggemateriale.

Det er jo akkurat det trær gjør.

La oss plante mer løvskog - barskog mindre effektiv i naturprosessene

Skogen er truet av mange interesser, karbonopptaket kunne vært større med bare løvskog, men all skog er bra for Jorda. Våre plante- og verneinteresser for løvskog sliter i motvind. Barskog ødelegger jordsmonnet, og ingenting kan vokse eller trives i en mørk barskog.

La oss plante mer skog, og la det bli løvskog heretter. La det meste av den bli stående veldig lenge og bli urskog - det er det beste for en naturlig verden. Bærekraftig hogst er OK.

Photo by Lillian Katrine Kofod