Artikler > Natur

Skogen er fantastisk og må stå - bare lukket hogst bør være tillatt

Av Einar Eldøy 20.2.2023

Skogfelling i Norge drives som flatehogst snauhogst til ubotelig skade for dyr planter mennesker

Innledende bemerkning: Flatehogst eller snauhogst er at man feller større områder på en gang. Lukket hogst eller plukkhogst er at man feller skog etter hvert som bestanden av trær vokser seg felleklar.

Flatehogst bør forbys i Norge. Skadene og tapene er for store. Det er hensynsløst mot alt dyre-og planteliv. Naturen ødelegges i mange år, og alt dyreliv skades eller ødelegges. Resultatet er natur som ligner på ørkenområder, og som det tar mange år å reparere.

Budsjett 2023: Regjeringen kutter 235 millioner kroner i tilskudd til frivillig vern av skog

Det foreslåtte kuttet på 235 millioner kroner - mer enn halvering av ordningen - vil redusere oppslutningen om frivillig vern og risikere at vernet forsvinner helt. Den frivillige ordningen har hatt god oppslutning siden starten i 2000, og skogeieren tilbyr skogareal til vern mot erstatning. Å redusere, kanskje avslutte verneordningen er dårlig politikk.

Sitat fra plakat etter snauhogst på Jeløya, Moss.

"Skogen er et digert skattekammer av yrende insekt- og dyreliv, planter og opplevelser. Om skogen forsvant ville konsekvensene vært katastrofale for alt liv. I årtier har vi hogd ned våre skoger.

I Norsk Rødliste for arter (2021) slås det fast at omlag halvparten av de utrydningstruede artene i Norge trues av skogbruk.

Skogen er et viktig økosystem som blant annet sirkulerer og renser vann, renser luft, lagrer karbon og hindrer erosjon.

Vi mennesker er avhengige av alle økosystemtjenestene skogene våre representerer.

La skogen stå!"

Teksten er hentet fra et håndskrevet oppslag i tidligere skogsområde i Kiellandsvik på Jeløy, Moss, etter rå flatehogst. Forfatter er ukjent. Jeg støtter denne uttalelsen, og anmoder skogeierne i alle deler av landet vårt å vise ansvar. Skogen må aldri fjernes ved flatehogst. Flere områder på Jeløy har nå mistet sin skog.

Det er ingen kjente planer om nyplanting. Nå blir deler av Jeløy preget av kratt i mange år framover.

Link

NORSKOG er en medlemsorganisasjon for skogeiere i hele landet

Photo by Eric Sanman