Artikler > Natur

Skogen er fantastisk og må stå

Av Einar Eldøy 6/13/2022

Skogfelling i Norge drives som flatehogst til ubotelig skade for dyr planter mennesker

"Skogen er et digert skattekammer av yrende insekt- og dyreliv, planter og opplevelser. Om skogen forsvant ville konsekvensene vært katastrofale for alt liv. I årtier har vi hogd ned våre skoger.

I Norsk Rødliste for arter (2021) slås det fast at omlag halvparten av de utrydningstruede artene i Norge trues av skogbruk.

Skogen er et viktig økosystem som blant annet sirkulerer og renser vann, renser luft, lagrer karbon og hindrer erosjon.

Vi mennesker er avhengige av alle økosystemtjenestene skogene våre representerer.

La skogen stå!"

Teksten er hentet fra et håndskrevet oppslag i tidligere skogsområde i Kiellandsvik på Jeløy, Moss, etter rå flatehogst. Forfatter er ukjent. Jeg støtter denne uttalelsen, og anmoder skogeierne i alle deler av landet vårt å vise ansvar. Skogen må aldri fjernes ved flatehogst. Flere områder på Jeløy har nå mistet sin skog.

Photo by Erik Karits, Pexels