Artikler > Natur

GOD SKOG: Arealforvaltning produksjon på moderne premisser

Av Einar Eldøy 24.3.2024

Samarbeid i storsamfunnet om skogens framtid

Flatehogst er ikke bra for naturmangfoldet. Mange insekter, fugler, pattedyr, amfibier, planter mister livsgrunnlagetsitt når skogen legges øde.

2023: 18 milliarder ble flyttet på i budsjettforhandlingene mellom regjeringen og SV. Bevilgningen til frivillig skogvern ble økt med 650 millioner, til rekordhøye 800 millioner kroner.

Delta på seminar

NORSKOG ønsket velkommen til debatt på Litteraturhuset i Oslo 13. februar. Temaet er om det er behov for strengere regulering og storsamfunnets tillit til skogbruket.

Se tidligere artikkel:

Skogen i framtida slik Norskog og WWF vil ha det

Norskog og WWF World Wildlife Fund har meningsutveklsling om skogvern og skogforvaltning. Det er rom for forbedringer. Idealet for begge er en "arealforvaltning på naturens premisser", men Norskog og WWF har forskjellige perspektiver.

Ny Norsk PEFC Skogstandard trådde i kraft 1. mars 2023 etter at den ble godkjent nasjonalt høsten 2022 etter historisk bred enighet mellom 15 organisasjoner fra næring-, miljø- og friluftslivssiden.

Lukket hogst er kommet på dagsorden i skogindustrien.

Alle vil ha bedre økosystem

Begge er opptatt av utviklingen i skogøkosystemet i Norge. WWF sin kritikk av dagens skogsdrift baserer seg på en sammenligning av dagens skogtilstand med en tenkt naturlig tilstand uten menneskelig inngripen. Dette er en økologisk drøm, og vi har det ikke slik nå.

Fortiden setter spor

Tidligere intensiv utnyttelse av skogen førte til dårlig økologi, representert ved lite død ved. Men på slutten av forrige århundre innførte myndighetene endringer, inkludert miljøsertifisering, for å bedre skogforvaltningen og øke biologisk mangfold. Dette arbeidet fortsetter i dag.

Moderne skogforvaltning er i endring

Dagens skogforvaltning fokuserer på kantsoner, livsløpstrær, nøkkelbiotoper og arealvern (frivillig vern). En rapport fra NINA indikerer en positiv økologisk utvikling, selv om det går saktere enn ønsket for mange.

Juss og praksis

Et fokusert punkt er at loven faktisk ikke krever reguleringsplan for landbruksveier, og et annet er at saksbehandlingen sikrer at skogsveier ikke bygges i sårbar natur. En kan si at problemer fremholdt av WWF kan være mer knyttet til menneskelig svikt enn dårlig lovverk.

Dialogbasert økologisk framtid

For å balansere biologisk mangfold og produksjon av treverk, masse og mer i skogsindustrien, må forskning identifisere effektive tiltak, og samfunnet ved myndighetene bør støtte frivillig skogvern. En konklusjon er at private og offentlige aktører samarbeider for å løse natur- og klimakrisen uten å gjøre skogbruk vanskeligere. Norskog for produsentene og WWF for aktivistene bør begge finne sine roller i dette samarbeidet, gjerne sammen med et bredt publikum.

Linker:

800 millioner til skogvern

NORSKOG: Arealforvaltning på samfunnets premisser

WWF

NINA Norsk institutt for naturforskning - Samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger

Lukket hogst kompetansehevende tiltak

Photo by Daniel Frank