Artikler > Natur

Britisk kompetansebygging på små modulære atomreaktorer

Av Einar Eldøy 3/14/2022

Rolls-Royce i UK er klar til å bygge små atomreaktorer

En atomreaktor for produksjon av elektrisk kraft er ofte svær, kanskje 1000 - 1500 MWe, krever store investeringer, tar stor plass og lang tid å bygge. Nye tanker kommer nå: Rolls-Royce har utviklet små modulære reaktorer under 500 MWe. De er standardiserte, satt sammen av moduler, tar liten plass, er rimeligere og raskere å bygge. De gir billig strøm. Sikkerheten for mennesker og miljø er ekstrem. Høres flott ut.

Nå starter godkjennelsesprosessene i UK

En første oversiktsprosess er gjennomført for å se til at firmaet har evne og kapasitet til å gå inn i en så omfattende godkjenningsprosess. Myndighetene har konkludert med at konstruksjonen er klar for godkjenningsarbeidet, og vil gå i gang med prosessene nå de har fått oversikt over tiden man trenger og at ressursene som skal til virkelig finnes.

Det er omfattende og vil ta flere år - for ingenting må gå galt. Myndigheter innen atomkraft, miljø, flere departementer starter nå godkjennelsesprosessen for Rolls-Royce sine små modulære atomreaktorer. De begynte i november 2021, og designen er basert på en trykkvannsreaktor på 470 MWe.

Rolls-Royce vil bygge en hel serie reaktorer

Målet er å få i gang serieproduksjon av reaktorene for å få ned kostnadene slik at de kan produsere billig lavutslipps elektrisitet. Da kan man nå målene for energiproduksjon og netto null utslipp. De britiske prosessene er historisk sett teknisk gode, og firmaet og myndighetene ser fram til et samarbeid for å møte utfordringene man vil møte for å få disse reaktorene godkjent, bygget og i produksjon.

Rolls-Royce ansatte har tidligere erfaring fra slikt arbeid med lisenser og tillatelser, og tror de kan holde god fart i arbeidet for godkjennelse.

Flere aspekter av indre og ytre sikkerhet for drift og miljø må klargjøres før man får de sertifikater som trengs.

Myndighetene i Storbritannia ser for seg mye atomkraft

I mai 2021 åpnet industrimyndighetene i UK (Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS)) for at man skal bygge flere atomkraftverk, inkludert små modulære enheter. Et Rolls-Royce konsortium ønsker å bygge 16 SMR. Gruppen består av Assystem, Atkins, BAM Nuttall, Jacobs, Laing O'Rourke, National Nuclear Laboratory, the Nuclear Advanced Manufacturing Research Centre og TWI, og tar sikte på å har sin første enhet ferdig tidlig i 2030, og har 10 stykker ferdig i 2035.

Elementer av masseproduksjon gjør det billig

For at byggefasen skal gå raskt er reaktoren satt sammen av moduler. Hele reaktoren er 16x4 meter, kan transporteres på veiene, med toget eller til sjøs. Målet er å bygge reaktorene på 500 dager, og få plass til den på omtrent 5.5 fotballbaner.

Prisen på en slik reaktor er målsatt til 22 milliarder kroner med dagens priser og kurser. Når man har bygget 5 reaktorer ser man muligheter for besparelser. Målet for gruppen er å bygge 16 reaktorer.

Dette handler om energisikkerhet og grønn kraft

UK kan ikke være avhengig av andre lands gass, olje eller annen energi. Det handler også om å sikre UKs industrielle evner, skape arbeidsplasser og kompetanse, samt gjøre kraftproduksjonen grønn.

Det er nå 440 store atomkraftverk i verden, til neste år blir det 500, og kineserne er i gang med å bygge 15 nye atomkraftverk. 20 land i verden har mer enn 30% av sin elektrisitet fra atomkraft, og ett land Frankrike har 70% av sin energi fra atomer. USA er verden største på atomkraft med 20% av sin elektrisitet fra atomer. USA har nok energi til å være selvforsynte med all energi.

Kjernekraft er nå med i UK sine planer for energiframtida. De vil tredoble produksjonen av atomkraft innen 2050. Planen går ut på å bygge 8 nye store reaktorer på eksisterende områder. Derved dekkes omtrent 25% av energibehovet med atomkraft, og de når sine utslippsmål.

Å få til vekst i forbruket av elektrisk kraft samtidig med et mål om netto null utslipp vil bli den største utfordringen for menneskeheten framover.

LInk

Nettside Rolls-Royce SMR

Foto Rolls-Royce