Har mennesket rett til å drepe alle dyr?

Har mennesket rett til å drepe alle dyr?

kategori: økonomi

Vi er følelsesløse og kyniske og grusomme

Det foregår daglige massedrap over hele verden. De etiske og moralske dilemmaene med vår måte å behandle dyr på skaper problemer for flere og flere. Det er særlig den globale og massive dreping og mishandling av dyr til mat og klær som får oppmerksomhet, men også jakt i mange former er en kilde til dårlig samvittighet.

Industriell slakting er menneskehetens største feilgrep

Det vokser fram en fokusering på vårt forhold til dyr med bakgrunn i grotesk praksis. Det kan være måter industriell slakting gjennomføres på, transport av dyr, skader på dyr, deres levekår eller mangel på stell eller foring, lystdreping, og alt viser uakseptable tilstander for dyra. Andre ting er dyrevelferd i fjøs og i pelsgårder og avliving av kjæledyr før ferier. Mange organisasjoner har forholdet til dyr på agendaen, og aktivist-aksjoner er ikke uvanlige.

Dyr er "døde" fra fødselen - vi bryr oss ikke om dem

Vi avler dyr i store mengder i industrielle anlegg, vi har dyr som husdyr og kosedyr, vi bruker dyr til eksperimenter som kan være dødelige og smertefulle, vi holder dyr i dyreparker og sirkus, vi kontrollerer bestanden av rovdyr ved kontrollerte uttak og vi jakter på ville dyr og dreper dem for mat eller fornøyelse. Noen land har tyrefekting med dødelig utgang for dyret eller de tvangsforer dyr for å få fram f. eks. en fet lever.

Vi har konflikter i forhold til ville dyr og mange mener at rovdyr som ulv og jerv burde vi kvitte oss med. Noen steder er dyrearter som tiger og aper i ferd med å forsvinne som følge av menneskers aktivitet. Vi har hevet oss over alle dyr og gjør egentlig hva vi vil med dem, og det er fullt og helt våre interesser som styrer alt som skjer, og vi er konge på haugen.

Tomt spill for galleriet om dyrevelferd

Rimelighet tilsier at vi skal ha regler som holder grov mishandling borte, og dyrevelferd er etablert med regler og praksis. Slakting der vi stresser og plager dyr opptar mange , og vi ser tilbud om mobile slakterier slik at dyrene kan slaktes der de vokser opp og man slipper lange transporter til sentrale slakterier. For husdyr er det ofte snakk om hva det skal koste å hjelpe eller drepe skadde dyr, eller avliving av annen grunn. Husdyr avlives i store mengder i alle land hvert år.

Mange religioner er opptatt av dyrs liv, og spesielt kjent er hinduismen med hellige kuer og buddhismen med respekt for alle dyr med bakgrunn i reinkarnasjon. Islam har ihjelbløding som praksis og kristendommen ser liberalt på slakting.

Millioner - faktisk hundretalls millioner - drepes dag etter dag og blodet flyter

Hundretalls millioner av dyr drepes hver dag, kjøtt- og lær-industrien er sterkt voksende over hele verden, og i Asia legger man om til mer bruk av kjøtt. Ca. 70 millioner land-dyr og ca. 200 millioner fisker drepes årlig i Norge. De negative sidene ved denne produksjonen begynner å vise seg gjennom miljø- og ressursproblematikk.

Penger penger styrer alt vi gjør

Store økonomiske interesser er knyttet til dyreoppdrett, og ca. 80% av inntektene i jordbruket stammer fra dette dyreholdet. Alle tiltak i forhold til dyrehold er sterkt styrt av økonomiske interesser hvor effektivisering, forretningsmodeller og øket forbruk via kvalitetsforbedringer, markedsføring og produktutvikling er det viktigste.

De manges etikk og moral er død og borte, de få får kjøre løpet

Moralske og etiske motforestillinger i forhold til dyreholdet oppleves, og det er særlig det at vi tillater oss å drepe og åpenbart mishandle dyr som er det sentrale. All sammenheng med de store vekstsystemene i verden er for lengst borte, og dyrene har ikke lenger noen funksjon i økosystemene. Dyrenes naturlige funksjoner er fjernet og de er rene produsenter av kjøtt, melk, pels, huder eller annet. Vi tillater ikke annet enn det som fremmer billig produksjon, og dyrene må finne seg i alt.

Dyrs verdighet er et moment i våre holdninger, alle skapninger har rett på rimelig og aksepterende behandling.

Hvor langt skal vi gå før vi ser hvor hensynsløse vi er

Mange mener vi allerede har gått for langt, og det sentrale spørsmål som nå vokser fram er om menneskene har rett til å handle som vi gjør overfor dyr: Har vi en uinnskrenket rett til å drepe dyr på billigste måte? Er det etisk og moralsk riktig å gjøre det? Hva er situasjonen for dyra som behandles slik?

Vi kan ingenting, skjønner ingenting og gjør ingenting

Vår kunnskap om dyr er mangelfull, og vi vet ikke hvordan dyr egentlig har det, hva de tenker, føler, om de har sosiale behov eller hvordan de fungerer i det store systemet vi alle er del av. Det er stadige diskusjoner om dyrs intelligens, hvor følsomme de er og hvor sosiale de er.

Dyrs intelligens finnes det mange eksempler på, som delfiner som kommuniserer med mennesker, hakkespetter som fester kongler i barken på trær for å spise, ulver som samarbeider i flokk, hunder og katter som gjør intelligente ting. Hva sier vitenskapen om dyrs følelsesliv, intellekt og funksjon? I hvor stor grad har vi egentlig rett til å blande oss inn i dyrs liv?

Dyr er våre venner og vi er forrædere

Mennesket har en lang historie sammen med dyr, vi har samarbeidet, jaktet på dem og de har jaktet på oss. Vi har alltid vært ledende - antroposentrisme - i vår egen verden, vi mener vi er den sentrale arten på jorda og vi er i ferd med å utvikle verden i vårt bilde.

Andre begreper som biosentrisme og dyp økologi kommer også inn i bildet der helheten i jordas systemer kommer fram. Her er alle skapninger likeverdige, og alle har en grunn for å være her. Ødelegger vi for andre dyr og planter skader vi oss selv i det lange løp. Disse tankene har en rik historie, mange har filosofert rundt dette emnet, og eksempelvis finner man begreper forfektet av amerikaneren Thoreau i boken Walden som taler for frihet for alle arter og går mot at mennesket skal underlegge seg alt annet.

Før gikk mennesket ut i naturen og drepte dyr. Senere ble det vanlig å avle dyr og ha dem innesperret og la dem leve et plaget liv for sitt kjøtt, melk og sin pels. Den naturlige verden blir gradvis eliminert, den tekniske verden går fram på alle fronter og vinner over oss, vi dreper som vi vil og utviklingen går bare videre.

Vi er mentalt syke og begår alvorlige graverende feil i mengdevis - begynnelsen er slutten på å spise kjøtt

Det er voksende forståelse for at vi gjør alvorlige feil i vår tenking og praksis, økologien og helheten rundt dyrs situasjon er oppe til debatt, og dyreetikk settes på dagsorden i stor bredde. Grusomheter som halal- og kosher-slakting får fortsette i ly av religioner.

De økonomiske interessene mot endringer er som vanlig sterke, men det er de mange som til slutt bestemmer gjennom det de gjør. Avvikling av grusom industriell produksjon, eksperimenter på dyr og ville dyr i fangenskap kan følge deretter. Dyr skal som oss leve og utfolde seg, og utfordringen er å finne ut hvordan vi skal innrette oss i forhold til det. Moder Jord trenger både dyr og mennesker i en god helhet.

Linker

Den selvfølgelige utnyttingen (av dyr)

NOAH

Krafttak for ulven

Animal Liberation Front

Thoreaus Walden

Dyrevelferd

Uttak av rovdyr

Dyrevernalliansen

Husdyrvelferd

Norsk pelsdyr

Dyreetikk

UMB Dyrevelferd - må søke ny kunnskap

Les også: