Artikler > Frihet

Lek er essensen av motstand mot styring og kontroll

Av Einar Eldøy 10/21/2018

Staten og myndighetene vil ikke at vi leker

Lek er et vidt begrep, for det finnes tankelek, fysisk lek, stadig nye muligheter og mennesker i alle aldre kan leke. Lek gir glede, ofte stor glede, men nå sier staten og myndighetene at hvis mange hyppig leker og er glade så forstyrrer man utviklingen av samfunnet. Når man først begynner å leke, da vil man ha mer av det samme - de lekende vil fortsette å leke - og utviklingen mot et effektivt samfunn kan da gå av sporet. Svært ille er det, ikke bra.

Lek er lite effektivt, uøkonomisk, negativt for bruttonasjonalproduktet og kan gi folk nye ideer om hva et godt liv er for dem personlig. Derfor er å leke problematisk, det kan gi utfall som kreativitet, skape egne subkulturer og gi grunnlag for store ideer, ja, revolusjoner. Mest av alt hindrer omfattende lek utviklingen mot det effektive, styrte teknologiske samfunnet. Folk skal ikke leke, de skal være på institusjonen sin og gjøre oppgaven de er blitt tildelt.

Utgangspunktet er at lek er morsomt for alle grupper og aldersklasser - de små, de store, de unge, de gamle. Men så er det skjedd noe: vi leker ikke lenger. Noen barn leker litt i barnehagen og i friminuttene på skolen, og det er alt. Voksne mennesker leker aldri lenger, og lek med deltakere fra mange aldersklasser samtidig er helt forsvunnet, man ser aldri aktiv lek med mange deltakere lenger. Dette er helt bevisst og sterkt styrt fra staten og myndighetene.

Planen om det effektive toppstyrte samfunnet går foran alt

Det er slik staten og myndighetene vil at det skal være. Vi skal bli mennesker som passer til å jobbe hver dag i en institusjon, en butikk, et kontor, en fabrikk, en anleggsplass og gjøre det vi får beskjed om og som stemmer med vår stillingsinstruks. Da mener staten og myndighetene at samfunnet fungerer effektivt, optimalt og formålstjenlig. Ikke minst blir det lettest å kontrollere og styre menneskene som bor og jobber slik.

Å leke er å finne på noe selvstendig, som regel sammen med andre og det kan få konsekvenser. De kan være store, særlig hvis voksne mennesker begynner å leke og fantasere. Det kan være et brudd på stillingsinstruksen eller arbeidsbeskrivelsen, noe som er et svært alvorlig brudd på reglene. Det kan få alvorlige følger, man kan få en diagnose eller bli overført til en spesialinstitusjon. I verste fall kan man bli gjort arbeidsledig.

Alle naturlige impulser til utfoldelse er drept i fødselen

Tanken på lek er tatt bort, og med den er all kreativitet sterkt dempet eller helt borte. Det er slik staten og myndighetene vil ha det. Dette stemmer helt med deres plan om dominans, kontroll, styring og gradvis innføring av et teknologisk samfunn og befolkningskontroll. Det er lett å se for seg hva de vil: alle mennesker skal være uten ønsker om lek og påfunn, de er fornøyd med det de har. Helt fra barnsben skal man forstå at lek ikke er økonomisk, effektivt og at samfunnet ikke har noen nytte av det i det hele tatt. Det er sløsing med ressurser og må stoppes.

Foreldre som vokste opp med lek har nå en indre konflikt, for de har barn som må lære å forstå det nye: man leker ikke lenger - det er slutt. Myndighetene vil ha det slik. Ting man gjør instinktivt må avlæres - det kan komme i kategorien hensiktsløs aktivitet, aktivitet uten mål og mening. Gode metoder for avlæring må utvikles i samfunnsmessig regi, og man må finne effekten på framtidig utvikling av mennesket og deres arveegenskaper. Man må finne fram til versjoner av aktivitet som er uten lek-elementer og som passer i alle stadier av et menneskes liv i det nye styrte samfunnet.

Dype naturlige impulser må sjekkes

For noen barn er trangen til å leke helt ustoppelig. Slike barn må sjekkes nærmere, det er aktuelt med behandling i form av psykoterapi eller medisinering. Når trangen til lek ligger dypt i vår bevissthet må forskerne finne metoder for å lede oppmerksomheten bort. Det handler jo om hvordan mennesket skal utvikle seg for å kunne tilpasses den nye utvikling mot det teknologiske samfunn, kanskje det transhumane mennesket som får hjelp i sin effektivitet av digitale impulser.

Utviklingen skal gå sin gang

Når vi leker bruker vi kroppen og hjernen, beveger oss, og ler og koser oss. Noen ganger kan vi få en smekk, men å tape i en lek er jo egentlig ikke noe problem. For lenge siden lekte alle. Nå leker ikke noen. En viktig dimensjon i våre felles liv er med stor suksess tatt bort: Lek og moro, og mediene lærer oss i stedet kontinuerlig om skrekk og gru som kan komme når som helst.

Det vi må forstå er at lek ikke er i tråd med den ønskete utvikling av moderne samfunn. I det teknologiske samfunn er all lek teknologisk basert og skjer med teknologiske apparater.

Når vi ikke lenger leker, må vitenskapsmenn jobbe med å finne de kortsiktige og langsiktige effektene av dette. Vitenskapen skal finne ut om det er nødvendig med kompenserende mekanismer i et samfunn der ingen leker. Basis for det nye samfunnet er at naturlige impulser kan man ikke kontrollere, og da må de ofres på effektivitetens alter. Da oppnår staten og myndighetene det teknologiske samfunn.

Det er mange problemer forbundet med lek

Menneskelige sannheter kan vise seg, for dypt i menneskenaturen finnes impulser og tanker som er annerledes, originale og kan gi grunnlag for ny utvikling. Det kan være gode tanker om hvordan et samfunn kan organiseres og som kan testes ut i en lek og derfra utvikle seg til noe mer modent.

Lek er ustyrlig og kan aldri danne grunnlag for en styrt utvikling fram mot staten og myndighetenes mål. Barn skal drive med aktiviteter som utdanner dem, gjør dem lydige og effektive slik at planen om sentral styring og dominans kan virkeliggjøres. Derfor er lek dødsdømt. Lek er unøyaktig, med mange muligheter, leken kan være spesiell, sær, uforutsigbar, med massiv redundans eller overflødighet - den er rik på alle måter. Staten og myndighetene vil ikke ha et samfunn der man driver med slikt, for da går det for tregt med lage det nye samfunnet.

Hvis dere likevel vil leke, gjerne mange sammen, gjør det i skjul for staten og myndighetene. De vil stoppe dere - garantert.