Artikler > Frihet

EVIG FRED PÅ JORDEN handler om gjensidig respekt

Av Einar Eldøy 14.6.2024

IKKE MER KRIG ER MULIG - DEN EVIGE FREDEN ER ETISK BASERT

Det er mange som har tenkt på hvordan vi skal oppnå evig fred på Jorda. Immanuel Kant skrev antikrigs-essayet "Zum ewigen Frieden" ("Om den evige fred") i 1795, som en refleksjon over hvordan en varig fred mellom nasjoner kunne oppnås. Essayet er organisert i seks artikler og tre avsluttende supplerende artikler, som til sammen beskriver nødvendige betingelser og tiltak for å sikre en varig fred. Her er en sammenstilling av hovedinnholdet i essayet:

Første avdeling: De foreløpige artiklene for evig fred

Disse artiklene beskriver betingelser som må oppfylles for å legge grunnlaget for fred:

 1. Ingen fredsavtale skal være gyldig hvis den er inngått med et hemmelig forbehold om framtidige kriger.

  • Kant argumenterer for at fredsavtaler må være ærlige og oppriktige for å være gyldige. Skjulte motiver for å fortsette krigen underminerer den faktiske freden.
 2. Ingen stat skal kunne erverve en annen stat ved arv, bytte, kjøp eller gave.

  • Kant mener at en stat ikke skal behandles som en eiendom som kan overføres fra en makt til en annen. Hver stat bør respekteres som suveren og selvstyrt. Alle endringer er dialogbaserte.
 3. Stående hærer skal avskaffes over tid.

  • Kant ser stående hærer som en trussel mot fred, da de kan friste stater til å bruke militær makt for å løse konflikter.
 4. Ingen nasjonalgjeld skal oppstå med hensikt å føre krig.

  • Han argumenterer for at stater ikke skal kunne låne penger til å finansiere kriger, da dette øker sjansen for konflikt.
 5. Ingen stat skal blande seg inn i en annen stats anliggender.

  • Kant hevder at suvereniteten til hver stat må respekteres, og at ingen stat har rett til å blande seg inn i andres interne affærer.
 6. Ingen stater i krig skal tillate handlinger som vil gjøre gjensidig tillit umulig etter krigen. -Kant mener at krigsførsel ikke bør inkludere handlinger som ville gjøre fredelige forhold umulige etter at krigen er over.

Andre avdeling: De definitive artiklene for evig fred

Disse artiklene går mer i dybden på hvordan varig fred kan sikres:

 1. Den republikanske forfatningen:

  • Kant mener at alle stater skal ha en republikansk styreform, fordi dette er den eneste styreformen som kan sikre fred. Han definerer republikanisme som en konstitusjon hvor folkets vilje styrer gjennom lover, og hvor frihet, avhengighet av loven, og likestilling av borgerne er grunnleggende.
 2. Folkerett basert på føderalisme:

  • Han foreslår en føderasjon av frie stater, der stater frivillig inngår avtaler om å respektere hverandres suverenitet og rettigheter, for å sikre fredelig sameksistens. En slik føderasjon har ingen makt, den er en hjelpende institusjon.
 3. Kosmopolitisk rett:

  • Kant argumenterer for retten til verdensborgerskap og gjestfrihet, hvor individer har rett til å besøke andre land og få trygghet så lenge de oppfører seg fredelig. Dette skal forhindre fiendskap mellom folk.

Supplerende artikler

I disse artiklene utdyper Kant noen av de tidligere punktene og introduserer nye ideer for å fremme evig fred:

 1. Ingen fremmed territorium skal erverves ved makt.

  • Dette bygger på respekten for staters suverenitet og avviser kolonialisme og imperialisme.
 2. Moral og politikk skal harmoniseres.

  • Kant mener at politikk skal bygge på moral, og at handlinger skal være styrt av universelle moralske lover, ikke kun av statens egeninteresse.
 3. Kongen er en filosof og filosofen er en konge:

  • Han diskuterer ideen om at statsmenn bør være moralske og opplyste, og at filosofer bør bidra til statens styring ved å fremme rettferdighet og fred.

Visjonen finnes - praksis må utvikles - vi kan ha det mye bedre her

Kants essay "Om den evige fred" er en visjon om en verden hvor krig er avskaffet og stater lever i fred og harmoni. Det legger vekt på moralsk og politisk reform for å fremme internasjonal fred, og mange av hans ideer har hatt en dyp innflytelse på senere internasjonal politikk og teorier om fred og sikkerhet.

Kants arbeid viser hvordan etisk tenkning kan anvendes på praktiske problemer i internasjonale relasjoner, og hans ideer er fortsatt relevante i dagens diskusjoner om global fred og sikkerhet.

HAR VI GLEMT AT EVIG FRED PÅ JORDA ER MULIG?

Link:

Immanuel Kant: Zum ewigen Frieden

Bilde PEXELS Ketut Subiyanto