Artikler > Frihet

De superrike jobber for oss resten fattig masseproletariat

Av Einar Eldøy 10.10.2022

Vi skal bygge opp de virkelig rike for de gjør en jobb for oss

Hør, hør - her er del av vår plan for overtakelse av verden

De skal få gull på leppene og i hendene sine, for vi skal snart etablere store monopoler, store ansamlinger av rikdom som de rike i samfunnet vil være totalt avhengige av, og de vil tro vi gjør det for dem. Men de er forledet av oss, og i en slik grad at de vil gå til bunns sammen med landets egen kreditt etter det politiske og økonomiske sammenbruddet som kommer. Dere som er økonomer vil se hvor viktig denne kombinasjonen er, og de rike vil være vår frontstyrke for å virkeliggjøre vår plan om kontroll over hele verden.

På alle mulige måter vil vi utvikle betydningen av vår super-regjering ved å presentere den som beskyttende og fordelaktig utover alle grenser for de som slutter seg til oss.

Land skal belånes og overføres til oss når de ikke greier sine forpliktelser.

Vi skal eie alt land og alt som kommer fra jordbruket

Aristokratiet som de ofte kaller seg, eller de rike i samfunnet deres, er døde som politisk kraft, men i egenskap av landeiere kan mange av dem være til skade for oss fordi de er selvforsynte med alle ressurser de lever av. Vi må derfor for enhver pris ta landeiendommene deres fra dem, og alt land skal bli vårt. Det gjøres best ved å skape stor avhengighet til våre institusjoner gjennom belåning og gjeldsbyrde. Dette vil gradvis undertrykke dem og de vil etter hvert brenne ut og slukne.

Spekulasjon er vårt viktigste våpen mot dem selv

Samtidig må vi intenst utvikle og bygge opp og beskytte all handelsvirksomhet over hele verden, og mest av alt all aktivitet knyttet til spekulasjon. Dette vil bidra til aktivitet uten reell verdiskapning, store pengeoverføringer til oss, og gi en reduksjon av all produksjon de lever av. Slik spekulasjon og mulighetene for fortjeneste det gir vil gjøre det mulig å øke gjeldsbyrden for de som har eiendom som kan pantsettes, først og fremst landeiendommer, og føre oss dit vi vil.

Vi ønsker at produksjon av varer og tjenester for materiell velstand og luksus skal dra alle ressurser både mennesker og kapital ut av produksjon av varer for et godt og sunt liv inklusive mat fra landbruket. Slik vil fokus på spekulasjon og store pengegevinster gradvis overføre alle verdens penger til oss.

Vi gir alle jobb, de er alle enkle og lette å forstå, og hensikten er at alle skal jobbe for oss og få det vi gir dem, og oppleve det som den eneste mulighet.

De skal alle bli fattige og avhengige av oss

Resultat er at alle gjøres fattige, og alle vil bøye seg for oss for å beholde retten til å eksistere. For å gjøre ødeleggelse av produksjonen fullstendig skal vi oppmuntre til vill og voldsom spekulasjon med basis i ønsket om luksus som vi har utviklet hos alle mennesker via media, og som oppsluker alle.

Vi skal øke lønnene, men det vil ikke gi effekt for samtidig skal vi øke prisene mer på alle livsnødvendige varer og påstå at det skyldes økte kostnader i produksjon av varer og i landbruket som vår metode har tappet for ressurser. Hele tiden skal vi svekke alle kilder til livsnødvendig produksjon ved å oppmuntre til overdreven underholdning, alkoholisering og bortvalg av utdannelse.

Alt dette blir maskert av en kampanje innen politisk økonomi der vi med energisk propaganda sier at hensikten er å skape bedre forhold for alle som er i jobb.

Dere er alle i masseproletariatet under vår kontroll

Intensifisert utvikling og spredning av våpen og økning i politistyrker er alt nødvendig for å gjøre våre planer ferdige. Vårt mål er at i alle stater i verden skal det bare finnes oss, et masseproletariat, noen rike som jobber for våre interesser, og politi og soldater.

I hele Europa og andre kontinenter må vi skape uro, gjæring og uenighet samt fiendtligheter. Dette gir oss en dobbel fordel fordi alle land vet at vi kan skape uro eller orden slik det passer oss.

Vi skal være en nødvendig kraft som kan tvinge alle i disse landene, og kan trekke i trådene vi har lagt inn hos alle myndigheter via politikk, økonomiske avtaler og store, tyngende låneforpliktelser via våre helkontrollerte finansinstitusjoner.

Det skal bli stadig mer våpen, og militære styrker og politi skal holde kontroll på masseproletariatet.

Vi er de klokeste og mest gjennomføringsdyktige mennesker verden har sett

For å lykkes må vi være meget kloke og smarte og delta dypt i prosessene, men utad mot samfunnet viser vi den motsatte taktikken med ærlighet og ettergivenhet. Alle vil da tro at vi arbeider for å redde den menneskelige rase fra katastrofe.

Vi kan sette igang krig mot alle land som opponerer mot oss, og skulle noen land slå seg sammen mot oss kan vi stå imot dem ved å starte en verdenskrig. Vi tar alle midler i bruk og er hensynsløse, for planen vår skal realiseres. Den viktigste hemmelige suksessfaktor er at vi alltid og konsekvent gjør det som er nødvendig selv om vi er diplomater utad i ord.

Vi styrer alt i den retning vi vil med handling og medienes hjelp

Alle land skal få arbeide i den retning vår plan legger opp til - den er allerede nær fullbyrdelse - ved at den offentlige mening som vi har laget og styrer fremmes via den viktigste makt for påvirkning som er media og som vi styrer fullstendig. Vi skal vise alle enkelt-land eller alle land samlet vår styrke ved alle såkalte terroristangrep, og ved en generell oppstandelse skal vi svare med våpnene og styrkene til de aller største og mektigste land i verden for de har vi full kontroll over allerede.

Photo by Ehsan