Fabrikkert terror vi trekkes inn i terrorisme uten mening

Fabrikkert terror vi trekkes inn i terrorisme uten mening

kategori: frihet

Diffus påstand om styrket trusselbilde ingen sier noe konkret

Mannen over er uten interesse for oss: Alle vet hvem han er, men ingen vet om han har eksistert. Han har ikke noe med oss å gjøre. Mediene sier han var den store terroristen. Mediene vet ingenting, og de bruker bare klipp og lim på stoffet de får tilsendt. De har aldri vært tilstede på noe av det de skriver om - de er papegøyer.

Mange husker det som skjedde her en helg for en tid tilbake: Identitetskontroll, innføring av passtvang ut av det blå, store bevæpnede mannnskaper med skytevåpen marsjerende demonstrativt i gatene, politi med skarpe våpen på flyplasser, grenseoverganger og jernbanestasjoner i området der vi bor - et opplegg for å løse en mulig stor krise ble rullet ut.

Uventet og helt unødvendig opplevde vi den gang det mange har sett andre steder som for eksempel i London og flere steder i USA – et massivt politioppbud. Datoen var omtrent riktig som minnedag for 22. juli, men denne gangen viste politiet seg, og noen kaller det framgang.

Det kommer mer og ingen sier noe

Nå ruller terror-episodene inn uten synlig sammenheng, ingen forklarer noe og vi vet ingenting om realitetene. Det renner på med små hendelser, eksempelvis skoleskytinger i USA. Dette er bare en innledning. Snart kommer en ny stor hendelse.

Politi med våpen og hendene i lomma: hva som foregår nå er helt ukjent for vanlige mennesker. Det lukter spinn av dette.

Vårt område er et terrormål kanskje

Årsaken til politi og militær demonstrasjonen - vårt masse oppbud den gang - var et angivelig skjerpet trusselbilde med bakgrunn i at nordmenn har reist til Syria og er kommet tilbake etter antakelig å ha fått terroristopplæring, og nå holdt de på med aktiviteter der aksjoner var aktuelle, mulige eller sannsynlige. Ingen synes å kjenne til konkrete forhold i saken. Nå er det ingen informasjon, bare nye hendelser. Ingen sjekker ut hva som virkelig foregår.

Andre faktorer er at våre folk har deltatt i krigshandlinger for NATO i blant annet Libya og Afghanistan, og det planlegges stasjonering av våre folk i fremmed land. Alt dette kan ha ført til at noen vil hevne seg eller straffe oss. Statoil driver oljeutvinning mange steder i verden, og er utsatt for aksjoner og flere steder har de vært kritisert. Samlet gjør dette at vårt område får øket negativ oppmerksomhet med mulige konsekvenser.

På slutten av Ramadan

Tidspunktet man hadde valgt for det politi/militære oppbudet var slutten av Ramadan med avslutning på Id eller dagen etter. Ramadan er en av de 5 pillarene i Islam, og det er en test av tålmodighet der man skal faste og avstå fra onde handlinger, onde tanker og dårlige ord. Mange hevder at under Ramadan driver muslimer rett og slett ikke med terror. Å stille seg opp under Ramadan med våpen for å beskytte seg mot muslimer høres ut som bortkastet energi, og vitner om provokasjon, uvitenhet eller tankeløshet.

Syriske flyktninger holder seg rolige og nyter ramadan. Muslimer lager ikke terror under Ramadan, og neppe ellers heller.

Terroristbegrepet

Det er for enkelt å mene at det finnes terrorister overalt og at de er en del av samme bevegelse uten å klargjøre sammenhengen de såkalte terroristene opererer i: Hva er de ute etter, hva står de for, hvem er de, hvem finansierer dem og hvem har ressurser til alt dette. Ved kunnskap om saken kan det hende flere av oss vil stille kritiske spørsmål, gi støtte til personene involvert og gå inn i saken deres.

Å automatisk støtte påstander om terrorisme basert på løse påstander fra myndigheter er uklokt. De har alle åpenbare planer som ikke er faktabaserte, og som ikke kan etterprøves på noen måte. Det finnes bare en måte å vurdere terrorisme på, og det er din egen måte ut fra faktisk kunnskap du har. Utover det er taushet og avvisning av de offentlige teoriene det riktige.

Terrorisme kommer ikke ut av intet for det er alltid flere som står bak. Etterretning og en våken befolkning kan motvirke dette, men falske flagg operasjoner kan vi ikke motstå - de gjennomføres av våre egne myndigheter, og de er skjulte for oss.

Norge er en politisk lakei

Norge følger nå blindt alle påstander om terrorisme slik det passer inn i et fellesbegrep uten eier eller konkret innhold, alle terrorister er våre terrorister, de finnes overalt, og det dokumenteres aldri hva som egentlig foregår. De som styrer er oftest den egentlige terrorist gjennom falske flagg operasjoner. Kuppet i Tyrkia 2016 var en velorganisert falsk flagg operasjon.

Skyting i München uten forklaring om noe. Tilfeldig eller ikke.

Redselen etter 22. juli sitter hardt i

22 juli 2011 hadde vi ingen beredskap, og de som skulle gripe inn hadde alle, unntatt to, fri den dagen. Breivik fikk herje i flere timer før noen kom. Vi var vitne til en full kollaps, det "brant" i en sentral del av vårt område og "brannvesenet" rykket ikke ut.

Ingen tør si høyt hvorfor 22/7 skjedde eller tenke seg en ny hendelse, utført av påståtte enkeltmenn eller grupper. Det showet våre myndigheter presenterte i slutten av juli 2014 var en komplett meningsløshet. Alle som vil inn i vårt område kan uhindret gå inn der de vil, selv om de som kommer over Svinesund og Gardermoen kan stoppes. Kravet om pass er vel nærmest en spøk, for de fleste man kan tenke seg å stoppe har ikke pass, og de kommer seg inn der de vil. Å kontrollere en vanlig nordmanns pass eller førerkort med den begrunnelse at han kan være en terrorist, men uten å ha konkrete forhold å vise til er en ekte spøk. Dette var rett og slett symbolske handlinger i en plan for framtida.

Det felles terrorbegrepet er en fabrikkasjon

Alle myndigheter har terror som et fundament i sin politikk, men ingen vet om bin Laden noen gang var her og ingen fikk noen gang se ham. Det som kalles Al Qaidas store operasjon 9/11 er i ferd med å bli tydelig forklart som en falsk flagg operasjon. Det var ingen fly som traff tårna, det hele var en videoproduksjon og kunnskapen om bruken av nukleære sprengemner til å ta ned de tre bygningene er nå blitt mainstream. At man brukte slike kontrollerte atomsprengninger forklarer også de enorme støvmengdene og høye temperaturene detoneringene lagde.

Det hevdes fra flere hold at det er utviklet "rene" retningsstyrte mini-hydrogen bomber. Se bok Tenzin Dawa: Thermo-Nuclear Demolition: A Documentary of America's Atomic History, Political Psychopathy and the 9-11 World Trade Center Debacle

9/11 var en iscenesatt produksjon uten at vi vet sikkert alt om bakgrunnen.

Det felles terrorbegrepet er laget av våre myndigheter

Den enkelte nordmann har ingen grunn til å ha tillit til det felles terrorbegrepet og aktivitetene forbundet med det, og det er uforståelig at de personer vi har ansatt for å beskytte oss ikke klarer å gjøre seg opp en egen mening om terror ut fra konkrete forhold. Konkret informasjon mangler fullstendig. Etterretningen er dårlig. Vi får ingen informasjon.

Hvorfor lot man bin Laden forsvinne, og hvorfor har man ikke fabrikkert en ny sjefsterrorist? Hvor er fienden, hvem leder terrorismen, hvor mange er de, hvem gir dem mat, hvor sover de om natta?

Demp bruken av ordet terror

Terrorbegrepet er alt for diffust til å brukes om alt som skjer. I vårt område trenger man fungerende beskyttelse den dagen det skjer noe, og en forutgående haussing og skrekkbygging skal ikke skje. Å skremme folk unødvendig åpner for spekulasjoner, overilte aksjoner og generell overvåking. Ikke la "22. juli" skje en gang til.

Ekstremhendelser iverksatt av enkeltpersoner eller grupper

Slike kan ikke fullt ut hindres, men mulighetene kan reduseres ved forberedelse gjennom etterretning, analyse, planlegging av tiltak og øvelse. Det alminnelige publikum behøver selvsagt ikke være løpende orientert, og det alminnelige publikum er heller ingen terrorist som trenger å se væpnet politi i gatene i utide, bli utsatt for utidige generelle kontroller og kontinuerlig overvåking.

De som er ansatt av oss for å ta seg av dette skal helst hindre alt som kan skje, men være forberedt når det skjer, være tilstede og rykke ut slik at hendelsenes effekt holdes så lave som mulig. Hele vårt område behøver ikke leve kontinuerlig på tå hev av den grunn, og selvsagt er det ikke nødvendig med full overvåking av oss alle.

Tilliten til politiet er kollapset helt.

Politiet tar i bruk Tasers som er elektriske pistoler som skyter ut små piler og lammer med 50.000 volt i 5 sekunder.

Risikokartlegging og øvelse

Klarer vi å få opp et sannferdig risikobilde kan de fleste av disse hendelsene håndteres og vi kan alle leve i et område preget av indre ro. De reelle truslene er få, de er mulige å identifisere og håndtere, men når vi blir involvert i falske flagg operasjoner blir situasjonen uhåndterlig.

Da er vi inne blant mennesker som utvikler planer i beste konspirasjons-stil. Innbyggerne blir da kun et redskap i et større spill om kontroll, med massiv påvirkning via media som en sentral faktor. Men mediene er allerede uten innhold av sannhet og selvstendig informasjon, og kan overses.

Vi trenger ikke overvåkingssamfunnet for det finnes ingen terrorister her som vi ikke klarer å finne i tide

De siste års store overskrifter om verdensdekkende forhold og den ukritiske adopsjonen av deres fabrikkerte virkelighet har ingenting med oss å gjøre. De er laget for å bygge opp et overvåkings- og kontrollsamfunn, og et slikt samfunn trenger vi ikke i vårt område. Frihetsbegrepet må gis en positiv utvikling og ikke innskrenkes. Kunstig laget liksom-terrorisme bidrar til begynnelsen på innskrenkinger i vår frihet.

Politiet følger med sier de, de skal bygge tillit til ro i samfunnet. Det tillitsfulle samfunn trenger ikke politi.

Det gode samfunn

I et godt samfunn er alle frie, deltakende, inkludert og kan gjøre som de vil. Gode samfunn er åpne, inkluderende og lar alle delta. Stopper denne prosessen blir enkeltmennesker eller grupper holdt utenfor. Hvis medier, partier, debatter og sosiale fora også lukkes skapes frustrasjon og ekstremisme.

For å kunne fungere skal et samfunn være basert på nærhet mellom de som er der - transparens kaller noen det. En slik nærhet skaper tillit, tro på hverandre og ro. Vi kan ikke være fremmede for hverandre i et godt samfunn, men moderne byer er problematiske i så måte.

Det trygge samfunn skapes av alle i samspill

Politiets rolle er sekundær og bare for lavfrekvente hendelser. Politiets rolle i et godt samfunn er lik null. Hvis vi ikke klarer oss uten politi og overvåking har vi problemer som bare kan løses i fellesskap. Dersom myndighetene har et mål om å etablere politifunksjonen som en bærebjelke i samfunnet har vi virkelig store problemer, for da er vi på vei mot oppløsning av et fritt samfunn. Baseres samfunnet på full kontroll står vi uten frihet.

Nasjonalister, jihadister, nynazister og andre må slippes inn i samfunnet ved at det etableres dialog med dem. Alle har rett på dialog, og noen av dem er frihetskjempere og ikke terrorister. Det er mange som vil ha endringer i samfunnet, og det er deres fulle rett å kjempe for det. Vi var ikke terrorister i 1814/1905 fordi det var en selvfølge at det ble etablert dialog. Nå har vi ingen dialog fordi terroren er oppspinn, et laget spinn.

Det bor mange eritreere, uigurer, tibetanere og andre i området vårt. Tilhengere av mer demokrati i Eritrea, Kina og andre områder er ikke terrorister. De er ikke terrorister fordi de vil ha et fritt land der de kommer fra. De skal ikke holde munn, men vi skal la dem få uttale seg.

Politiet er vår faginstans og beskytter

Gode samfunn trenger ikke politi, og det vi så den gang i 2014 var et overtramp og en tankeløshet. God risikohåndtering er det vi trenger. De tradisjonelle virkemidler er informasjonsinnhenting og kartlegging av mulige hendelser, analyse, beregning av sannsynlighet for at noe virkelig kan skje, oversikt mulige aktuelle tiltak og rangering av disse, øvelser og aksjon hvis det skjer noe.

Blant de tiltak som virkelig betyr noe for vanlige folk er dialog og åpenhet. Fornuftig informasjon om hva som virkelig foregår i kulissene er nyttig.

Vi blir servert skremselspropaganda

Diffust og uspesifkt snakk om cyber-angrep, lange lekser om verdensdekkende terrorisme uten substans, løse antagelser og meningsløse aksjoner er ren symbolisme og bare egnet til å svekke samfunnet vårt og skape forvirring. Vi som bor her er ikke fagfolkene, vi skal ikke vite om alt mulig, vi skal bare se politiet når de eventuelt skal beskytte oss. Risiko-fagfolkene skal håndtere risikoen på en trygg måte, og ikke renne rundt i gatene som i et dataspill.

De totalstyrte mediene er som aper, de hopper fra tre til tre og skriker om dette og hint. Overse dem. Det er ikke sant at den verdensdekkende terror-risikoen er reell, det er påvist falske flagg operasjoner i tilknytning til alle myndigheter og tilliten til de som informerer eksisterer ikke.

Rolig normal tilstand i et samfunn. Medienes terror er dessverre et påfunn fra noen vi ikke kjenner og som ikke vil oss vel.

Vi blir kontrollert via frykt

Vi sitter igjen med spørsmålet om det ligger andre hensyn bak – det er noen som vil etablere et samfunn med full kontroll og overvåking for å nå mål de ennå ikke har presentert åpent.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Linker

Regjeringen har mange terror-emner nå

Regjeringen om terror i Europa for reisende.

Les også: