Artikler > Økonomi

Innfør grunnrente skatt - fjern andre skatter

Av Einar Eldøy 29.4.2024

DELING: Skatt på grunnrente bidrar til rettferdig fordeling av verdier i et samfunn - reduser/ta bort annen skatt

Det er innført grunnrenteskatt på fiskeoppdrett og kraftproduksjon. Det bør være en begynnelse, men ikke et tillegg.

Amerikaneren Henry George står bak disse begrepene. Han hevdet at en enkelt skatt på landverdier, og bare det, ville skape et mer produktivt og rettferdig samfunn. Alt land og tilhørende naturressurser tilhører fellesskapet. Deling, en del til alle, er grunnprinsippet i et samfunn. Grunnrentebegrepet kommer herfra.

Boken "The Crime of Poverty" av amerikaneren Henry George er valgt av amerikanske lærde som kulturelt viktig, og er del av kunnskapsbasen til sivilisasjonene slik vi kjenner dem. Her omtales viktige begreper for et samfunn, blant annet grunnrente. Grunnrente er nå innført i Norge, og det kan være på sin plass å gå nærmere inn i hva det er, og hva vi kan oppnå med utvikling av Georges tenking for norske formål. George har allerede tenkt en del på dette, og vi har den fordelen at vi kan gå videre.

Verden er urettferdig satt opp: Vi kan få det beste samfunn i verden

"The Crime of Poverty" av Henry George er en bok som utforsker årsakene til og konsekvensene av fattigdom. Essensen av boken ligger i Georges kritikk av det han betraktet som urettferdige økonomiske systemer som bidrar til og opprettholder fattigdom. Han argumenterer for at fattigdom ikke er en uunngåelig konsekvens av samfunnets natur, men heller et resultat av feil i den økonomiske strukturen.

Grunnrente landleie bidrar til å utvikle fellesskapet

Georges sentrale idé var at privat eierskap av landressurser bidro til ulikhet og fattigdom ved å tillate enkelte å dra nytte av verdien av landet uten å bidra til fellesskapet gjennom skatter eller lignende. Han foreslo en løsning kjent som "landrente" eller "single tax", der verdien av landressurser skulle tilfalle samfunnet og brukes til å støtte fellesskapet, dermed redusere fattigdom og ulikhet.

Fattigdom skal bort i samfunnet

Bokens essens ligger i Georges insistering på behovet for å omforme økonomiske systemer for å rette opp de strukturelle årsakene til fattigdom og ulikhet, med fokus på rettferdighet og sosial rettferdighet gjennom omfordeling av verdier som oppstår fra fellesressurser.

Aktuelle tiltak som er gode for å få bort fattigdom

Henry George fremmet ideen om "landrente" eller "single tax" som et tiltak for å redusere fattigdom. Han argumenterte for at en skatt kun på verdien av landressurser, uten å beskatte arbeid eller kapital, ville bidra til å redusere ulikhet og fattigdom.

Essensen av denne tilnærmingen var at verdien av landressurser oppstår fra samfunnets fellesarv og naturressurser. Ved å kreve en skatt kun basert på denne verdien, mente George at det ville føre til en mer rettferdig fordeling av rikdommen som oppstår fra landets ressurser. Denne skatten ville også stimulere til mer effektiv bruk av land og redusere spekulasjon i eiendom.

Nok til alt vi trenger

George trodde at ved å implementere dette systemet, ville samfunnet kunne generere nok inntekter til å finansiere offentlige tjenester og redusere behovet for andre skatter som kan være urettferdige overfor de med lavere inntekter.

Hans tilnærming fokuserte på å omfordele verdien av fellesressurser for å støtte samfunnet og redusere ulikhet, og han anså dette som et sentralt skritt mot å bekjempe fattigdom.

Henry George bruker uttrykket "fattigdom er kriminelt" for å understreke det han ser på som den urettferdige og unødvendige naturen av fattigdommen som eksisterer i samfunnet. Han argumenterer for at fattigdom ikke er et resultat av individuelle feil eller mangler, men heller et produkt av strukturelle og systemiske problemer i økonomien.

Ekstreme forskjeller er ikke bra, fattigdom er forbudt

George mente at det å tillate et samfunn der noen lever i dyp fattigdom mens andre nyter stor velstand, spesielt når fattigdommen ikke skyldes individuell uforstand eller manglende arbeidsinnsats, var en form for sosial urettferdighet. Han anså det som "kriminelt" fordi det var et brudd på prinsippet om rettferdighet og fordeling av ressurser i samfunnet.

Fattigdom moralsk etisk fornuftsbasert problem

Denne bruken av "kriminelt" var retorisk for å understreke det moralske og etiske problemet med å opprettholde et samfunn der noen lider av ekstrem fattigdom mens andre har overflod. George ønsket å vekke oppmerksomhet rundt det han så på som systemiske urettferdigheter i samfunnet og argumenterte for strukturelle endringer for å adressere og redusere denne formen for "kriminell" fattigdom.

Allerede delvis aksept - på tide å gå videre

Tanker som de Henry George fremmet, spesielt knyttet til omfordeling av verdier fra fellesressurser som land, har blitt diskutert og til og med implementert i visse former i forskjellige samfunn. Likevel har de ikke alltid fått bred støtte eller blitt fullstendig realisert av flere grunner:

  • Interessekonflikter: Tanker om omfordeling av ressurser møter ofte motstand fra de som allerede nyter godt av det eksisterende systemet, spesielt de med betydelig økonomisk makt og innflytelse.

  • Kompleksitet: Implementeringen av slike ideer kan være kompleks og krever ofte omfattende strukturelle endringer i økonomien og lovgivningen, noe som kan være vanskelig å gjennomføre politisk.

  • Ideologiske forskjeller: Økonomiske teorier og politiske ideologier varierer, og det er uenighet om hva som utgjør rettferdige og effektive økonomiske systemer.

  • Manglende bevis: Selv om ideen om omfordeling av verdier fra fellesressurser kan virke fornuftig for noen, er det alltid debatt om effektiviteten og de faktiske resultatene av slike tiltak.

  • Mangel på støtte: Det tar tid for nye ideer å vinne fram og få bred aksept, spesielt når de utfordrer etablerte praksiser og systemer.

I tillegg til disse faktorene kan politisk motstand, manglende bevis for suksess og kompleksiteten ved å gjennomføre slike systemer alle bidra til at tanker om omfordeling av verdier ikke har vunnet bred fremgang eller implementering på global skala. Det betyr imidlertid ikke at diskusjonen eller interessen for slike ideer har forsvunnet, da det fremdeles er debatt og interesse for å skape mer rettferdige økonomiske systemer rundt om i verden.

Grunnrente - skatt på naturressurser er innført i Norge. Tankene til Henry George er modne for videreutvikling konkretisering konsekvensvurderinger.

Den russiske forfatteren Leo Tolstoy brukte mye tid på dette temaet - han støttet Henry George og ville forbedre forholdene for de fattige i Russland.

Linker

The Henry George Foundation

Store Norske Leksikon grunnrente

Photo by Pixabay